ضرورت اصلاحات

کلیسا همیشه نیاز به اصلاحات دارد. ما حتی در عهد جدید می بینیم که عیسی پطرس را توبیخ می کند و می بینیم که پولس قرنتیان را تصحیح میکند. از آنجا که مسیحیان همیشه گناهکار هستند، کلیسا همیشه نیازمند اصلاحات خواهد بود. هرچند سوال اینجاست که این احتیاج، چه موقع ضرورت مطلق می شود؟ اصلاح طلبان بزرگ قرن شانزدهم نتیجه گرفتند که اصلاحات در زمان آنها فوری و لازم بود. در پیگیری اصلاحات در کلیسا، آنها دو جریان تندرو را رد کردند. از یک طرف آنها کسانی را که اصرار داشتند که کلیسا سالم است و نیاز به تغییرات اساسی ندارد را رد کردند. از طرف دیگر، آنان کسانی را که باور داشتند که می توانند کلیسایی از هرجهت بی نقص بسازند را رد کردند. کلیسا نیاز به اصلاحاتی اساسی داشت، اما همیشه هم نیاز بوده که خود را اصلاح کند. شایان ذکر است که اصلاح طلبان از مطالعات خود از انجیل به این نتایج رسیده بودند. در ۱۵۴۳، مارتین بوسر، اصلاح طلبی از استرازبورگ، از جان کلوین خواست که دفاعیه ای از اصلاحات بنویسد تا به امپراتور چارلز پنجم در مراسم شام سلطنتی که قرار بود در اشپیر درسال ۱۵۴۴ برگزار شود ارائه دهد. بوسرمی دانست که امپراتوری کاتولیک ها توسط مشاورانی احاطه شده که تلاشهای اصلاحات در کلیسا را بدنام می کنند، و باورداشت که کلوین توانمندترین وزیر برای دفاع از پرونده پروتستان است.

کلوین درمقابل چالش ها ایستاد و یکی از بهترین مکتوبات خود را نوشت: “ضرورت اصلاحات کلیسا” این رسالۀ مهم پادشاه را قانع نکرد، ولی توسط خیلی از افراد به عنوان بهترین بیانِ نوشته شده از علل اصلاحات، درنظرگرفته شده است. کلوین نوشتۀ خود را با مشاهدۀ این موضوع شروع می کند که همه موافق اند که کلیسا “بیماری هایی بیشمار و دردناک” دارد. کلوین بحث می کند که این موضوعات آنچنان جدی هستند که مسیحیان نباید منتظر “تاخیری طولانی تر” برای اصلاحات یا “راه حلهایی کُند و آهسته” باشند. او این مشاجره را مبنی بر اینکه اصلاح طلبان، مقصر “بی پروایی و ابداعات خدانشناسانه” هستند، رد می کند و بجای آن اصرار می ورزد که خداوند “لوتر و دیگران” را برآن داشت تا ” حقایق دینمان” را حفظ کنند. کلوین می دید که اصول مسیحیت تهدید شده اند و تنها حقیقت انجیلی، کلیسا را احیا خواهد کرد. کلوین چهار حوزۀ بزرگ حیاتی کلیسا را که نیازمند اصلاحات هستند مدنظردارد. این حوزه ها، بخشهایی هستند که طبق آنچه که او می نامد، روح و بدن کلیسا را تشکیل می دهند. روح کلیسا تشکیل شده است از “پرستش خالص و مشروع خدا” و “رستگاری انسان”. بدن کلیسا تشکیل شده است از “استفاده از آئین های کلیسایی” و “مدیریت کلیسا”. این مسائل برای کلوین مرکز مباحث اصلاحات بود. اینها برای حیات کلیسا ضروری هستند و تنها در پرتو آموزش کتاب مقدس می توانند بدرستی درک شوند. ممکن است متحیر شویم وقتی ببینیم که کلوین عبادت خدا را در اولویتِ مسائلِ اصلاحات قرار می دهد، اما این مسئله، درنظرش مسئله ای همیشگی بوده. او به کاردینال سادولتو نوشته بود که :” هیچ چیز خطرناکتر از یک عبادت نامعقول و منحرف از خدا برای نجاتمان نیست”. پرستش جایی است که خدا را ملاقات می کنیم و این ملاقات باید با استانداردهای خدا انجام شود. عبادت ما نشان می دهد که آیا حقیقتا کلام خدارا بعنوان کلامی مقتدر می پذیریم و تسلیمش هستیم یا خیر. پرستش خودساخته نوعی از “عادل شمردگی با اعمال” و تجلی بت پرستی است. در ادامه کلوین به موضوعی که به آن معمولا به عنوان بزرگترین موضوع اصلاحات می نگریم بر می گردد، بعبارت دیگر، اصولِ اعتقادیِ عادل شمردگی: ما مدعی هستیم، که صرفنظر ازهر تعریفی که “اعمال انسان” ممکن است داشته باشد، حقیقتا بخاطر اعطای رحمت سخاوتمندانۀ خدا در پیشگاه او عادل شمرده می شویم. زیرا خدا بدون توجه به اعمال انسانی بطور رایگان و آزادانه عدالت و پارسایی مسیح را به حساب انسان می گذارد. طوری که این عدالت و پارسایی متعلق به انسان می شود. این چیزیست که ما آن را عادل شمردگی توسط ایمان می نامیم. یعنی وقتیکه بشر، خالی و تهی از اطمینان به اعمال خود می شود، به این باور می رسد که تنها اساس پذیرش خدا از طریق عادل شمردگی است که فقط از مسیح می توان به امانت گرفت. نکته ای که دنیا همیشه حول آن به سرگشتگی می رود (زیرا این خطا تقریبا در همۀ اعصار غالب گشته است) تصور اینست که گرچه انسان تا اندازه ای ممکن است ناقص باشد، ولی هنوز با اعمال انسانی می تواند به درجات شایستگی برای دریافت التفات خدا برسد. این اصول بنیادی “آئین ها و مدیریت کلیسا” که روح کلیسا را شکل می دهند، توسط بدن کلیسا حمایت می شوند. اما این آئین ها باید بطور پاک و ساده وهمانطور که در کتاب مقدس ذکر شده اند، بازگردانده شوند. مدیریت کلیسا باید حکومت استبدادی را در این مورد که مخالفبا کلام خداست که ضمیر مسیحیان را نیز کور می کند را رد کند. امروزه که به کلیسا می نگریم، ممکن است بخوبی استنتاج کنیم که نیاز به اصلاحات است. در زمینه های زیادی که نگرانی کلوین هم بود – حقیقتا امروزه ضرورت کلیساست. تنها کلام و روح خدا در نهایت کلیسا را اصلاح خواهد کرد. ولی ما باید دعا کنیم و وفادارانه کارکنیم تا همچنین اصلاحی در زمان ما اتفاق بیفتد. خدمات مکاشفه

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا