عبادت دینی و روز آرامش

عبادت دینی و روز آرامش نور عقل طبیعی روشن میسازد که خدایی هست که بر همه چیز فرمانروایی دارد و نیکوست وبه همه نیکی می­کند و به همین دلیل باید مورد تکریم و محبت و تمجید قرار گیرد و باید به سوی او دعا کنند و به او اعتماد نموده و او را با تمام قلب و جان و نیرو خدمت کنند طرزصحیح عبادت خدای واقعی توسط خود خدا مقرر گردیده است. اراده مکشوف شده الهی عبادت صحیح را به قدری روشن تعریف و تشریح می نماید که لازم نیست از خیالات و اختراعات انسانی و پیشنهادات شیطانی پیروی نماییم. نباید خدا را با هیچ شکل ظاهری و روش دیگری که در کلام مقدس او مقرر نمی باشد عبادت نماییم. عبادت دینی باید برای خدای پدر و پسر و روح القدس و فقط برای این خدا انجام شود نه برای فرشتگان و مقدسین یا هر مخلوق دیگری بعد از سقوط آدم این عبادت باید واسطه داشته باشد وهیچ واسطه دیگری غیر از مسیح وجود ندارد.

دعای توأم با شکرگزاری قسمتی از عبادت دینی است و خدا آن را از همه مطالبه میکندبرای این که دعا مستجاب گردد باید به نام عیسی و با کمک روحش و طبق اراده اش با فهم و خداترسی و فروتنی و اشتیاق و ایمان و محبت و پایداری انجام شود و هرگاه به صدای بلند گفته شود باید به زبان آشنا باشد دعا باید چیزهای مشروع و برای اشخاص زنده و یا کسانی باشد که متولد خواهند شدو نباید برای مردگان مردگان یا کسانی که گناه منتهی به موت مرتکب شده اند دعا کرد.

عبادت معمولی خدا شامل این موارد است: خواندن کلام خدا با احترام و دقت موعظه صحیح و شنیدن دقیق کلام همراه اطاعت از خدا با درک و ایمان سراییدن مزامیر با فیض در قلبهایمان اجرا و دریافت صحیح آیینهای مقدس که توسط مسیح برقرار شده است علاوه بر اینها، سوگندها و نذرهای شرعی و روزه صادقانه وشکرگزاری در مواقع مخصوص نیز وجود دارد که باید در عبادت در زمانهای مناسب باقدوسیت و دینداری به جا آورده شوند. از نظر انجیل لزومی ندارد که دعا و سایر قسمتهای عبادت دینی در محل مخصوصی انجام شود تا مقبولیت بیشتری بیابد خدا باید در همه جا به روح و راستی به طور روزانه در خانواده ها و به طور انفرادی و در گردهمایی های محترمانه مورد پرستشقرار گیرد . از این گردهمایی ها نباید به عمد یا غیرعمد غفلت کرد زیرا خدا مایل است همراه سایرایمانداران در عبادت همگانی شرکت نماییم. رومیان ۱۲:۱۰

زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست که همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را می خوانند. مزامیر ۸:۲۷

ای قوم همه وقت بر او توکّل کنید و دلهای خود را به حضور وی بریزید. زیرا خداملجای ماست، سِلاه. انجیل متی ۱۰:۴

آنگاه عیسی وی را گفت، دور شو ای شیطان، زیرا مکتوب است که خداوندخدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما.

بر گرفته شده از ( اعتقاد نامه وست مینستر) خدمات مکاشفه

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا