موعظات موضوعی

زن و شوهر در مسیحیت (بحث چالشی)

زن و شوهر در مسیحیت (بحث چالشی)

(موعظات موضوعی) موضوع: پُری روح القدس واعظ: شبان نیما علیزاده افسسیان: ۵ آیات ۲۲ تا ۳۳
شادی واقعی

شادی واقعی

(موعظات موضوعی) واعظ: شبان نیما علیزاده
آیا شما مسیحی واقعی هستید؟

آیا شما مسیحی واقعی هستید؟

(موعظات موضوعی) انجیل یوحنا ۱۵ واعظ: شبان نیما علیزاده
ترسان و نگران نباشید

ترسان و نگران نباشید

(موعظات موضوعی) (انجیل یوحنا فصل ۱۴) واعظ: شبان نیما علیزاده
پس هیچ قصاص نیست بر آنانیکه در مسیح هستند

پس هیچ قصاص نیست بر آنانیکه در مسیح هستند

(موعظات موضوعی) رومیان فصل هشتم واعظ: شبان نیما علیزاده (رومیان فصل ۸)
حکایت پسر گمشده (موعظات موضوعی)

حکایت پسر گمشده (موعظات موضوعی)

حکایت پسر گمشده (انجیل لوقا فصل ۱۵) موضوع: فیض خدا واعظ: شبان نیما علیزاده لوقا ۱۵ آیات ۱۱ تا ۳۲
دکمه بازگشت به بالا