موعظه

انتقام – قسمت (۱)

موعظه سر کوه – متی ۵ واعظ : نیما علیزاده

بیشتر بدانیم »

انتقام – قسمت (۲)

موعظه سر کوه – متی ۵ واعظ : نیما علیزاده

بیشتر بدانیم »

انتقام – قسمت (۳)

موعظه سر کوه – متی ۵ واعظ : نیما علیزاده

بیشتر بدانیم »

انتقام – قسمت (۴)

موعظه سر کوه – متی ۵ واعظ : نیما علیزاده

بیشتر بدانیم »

پرستش مقبول خدا

موعظه سر کوه – متی ۶ واعظ : نیما علیزاده

بیشتر بدانیم »

پس هیچ قصاص نیست بر آنانیکه در مسیح هستند

(موعظات موضوعی) رومیان فصل هشتم واعظ: شبان نیما علیزاده (رومیان فصل ۸)

بیشتر بدانیم »

ترسان و نگران نباشید

(موعظات موضوعی) (انجیل یوحنا فصل ۱۴) واعظ: شبان نیما علیزاده

بیشتر بدانیم »

تولدی عجیب – قسمت اول

موعظات مربوط به کریسمس واعظ : نیما علیزاده

بیشتر بدانیم »

تولدی عجیب – قسمت دوم

موعظات مربوط به کریسمس واعظ : نیما علیزاده

بیشتر بدانیم »

جمع بندی موعظه سر کوه – قسمت (۱)

موعظه سر کوه – متی ۶ واعظ : نیما علیزاده

بیشتر بدانیم »
دکمه بازگشت به بالا