جان پایپر

امنیت ابدی، عملکرد دسته‌جمعی

امنیت ابدی، عملکرد دسته‌جمعی

جان پایپر – John Piper عبرانیان ۳:‏۱۲-‏۱۹ «ای برادران، بر حذر باشید مبادا در یکی از شما، دلی شریر و…
خدا بی‌خدایان را عادل می‌شمارد

خدا بی‌خدایان را عادل می‌شمارد

جان پایپر – John Piper رومیان ۳:‏۲۱-‏۴:‏۸ لکن الحال، بدون شریعت، عدالت خدا ظاهر شده است، چنان که تورات و…
پیروزیِ انجیل در آسمان جدید و زمین جدید

پیروزیِ انجیل در آسمان جدید و زمین جدید

اولین آیه از اولین فصلِ کتاب‌مقدس می‌فرماید: «در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید» و آیۀ ۲۷ می‌فرماید: خدا…
کلمه جسم گردید

کلمه جسم گردید

یوحنا ۱:‏۱-‏۱۸ در ابتدا، کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا…
دکمه بازگشت به بالا